Въпроси и жалби на клиентите

  Осигурените лица, пенсионерите, техните наследници и ползващите лица имат право да сигнализират за пропуски и нарушения в дейността на фондовете, управлявани от "Пенсионноосигурителен институт" АД, които касаят техните интереси съгласно утвърдените Процедури и срокове за подаване на възражения, жалби и сигнали. Жалбите или сигналите се приемат в писмен вид и се регистрират в деловодството на Дружеството. Отговорните лица извършват необходимите действия по обработка на получените оплаквания, запознават  Изпълнителния директор на дружеството с конкретните случаи и подготвят писмени отговори.