Инвестиции на Доброволен пенсионен фонд

    Средствата на доброволния пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" се инвестират от Дружеството при спазване принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация, в интерес на осигурените лица и в съответствие с инвестиционната политика на Фонда.

Инвестиционна политика от 16.06.2021 на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт".

Инвестиционна политика  до 16.06.2021
 на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт".


     ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
   Осигурените лица следва да имат предвид, че няма гаранции за положителна доходност от инвестирането на средствата и стойността на дяловете може да се понижи.
   Средставата по партидите на осигурените лица не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранции.