Инвестиционна политика на Професионален пенсионен фонд

При инвестирането на средствата на професионалния пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт", Дружеството следва балансирана инвестиционна стратегия и спазва принципите на надежност, ликвидност, доходност и диверсификация в интерес на осигурените лица.  
  
Инвестиционна политика  от 16.06.2021 на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".

Инвестиционна политика  до 16.06.2021 на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
    ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
   Осигурените лица следва да имат предвид, че няма гаранции за положителна доходност от инвестирането на средствата и стойността на дяловете може да се понижи.
   Средставата по партидите на осигурените лица не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранции.