Инвестиционни резултати и риск

 

Постигнати инвестиционни резултати и риск

Доброволен пенсионен фонд  "Пенсионноосигурителен институт"

Година

Номинална доходност

Стандартно отклонение на доходността

Коефициент на Шарп на годишна база

Средногеометрична доходност за предходния 5 годишен период

2010

5.30%

2.40%

2.02

 

2011

0.42%

3.96%

-

 

2012

5.19%

2.81%

1.77

 

2013

12.33%

3.63%

3.37

 

2014

9.65%

4.05%

2.36

6.50

2015

1.39%

3.35%

0.45

5.70

2016

8.66%

3.10%

2.89

7.38

2017

8.50%

2.85%

3.11

8.04

2018

-7.02%

3.75%

-

4.03

 2019

 2.72%

 2.72%

 1.14

2.69 

2020

-3.42%

7.88%

-

1.69

2021

7.67%

3.21%

2.54

1.51

31.12.2019г.- 31.12.2021г.*

1.98%

6.03%

0.41

-

 *Постигната номинална доходност и равнище на инвестиционен риск при управлението на активите на ДПФ "Пенсионноосигурителен институт" за периода 31.12.2019г. - 31.12.2021г. на годишна база

Забележка:
При изготвяне на таблицата са използвани данни за стойностите на един дял за ФДПО публикувани от Комисията за финансов надзор,
http://www.fsc.bg
Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.
При управлението на активите на фонда не се гарантира положителна доходност и стойността на дяловете може да се понижи.
Методика  за изчисляване на доходност, риск и стандартно отклонение на ДПФ "Пенсионноосигурителен институт"
Допълнително обяснение за значението на показателите за доходност и инвестиционен риск, използвани при оповестяването на резултатите на пенсионните фондове може да намерите тук