Попечителски съвет на УПФ

Интересите на осигурените лица в универсалния пенсионен фонд се представляват и защитават от попечителски съвет. В състава на Попечителския съвет влизат по равен брой представители на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, както и един представител на Дружеството.

    Състав на Попечителския съвет на УПФ "Пенсионноосигурителен институт".
 Иван Захариев- Председател, представител на КРИБ;  Адрес за кореспонденция: София 1463, ул.Хан Аспарух 8;тел.02/981 91 69;
    e-mail:izahariev@ceibg.bg
 Мария Йорданова- представител на КНСБ (НСФКО);  
 Габриела Димитрова - представител на Българска Търговско-Промишлена Палата
 Мартин Стоянов - представител на Българска стопанска камара
 Валентина Радева-Мариянова - представител на Асоциация на индустриалния капитал в България
 Ваня Григорова - представител на КТ "Подкрепа"
 Мариана Евгениева Кръстева - представител на КТ "Подкрепа"
 Величка Микова - представител на КНСБ
 Людмила Векова - представител на "Пенсионноосигурителен институт" АД