Попечителски съвет на УПФ

Интересите на осигурените лица в универсалния пенсионен фонд се представляват и защитават от попечителски съвет. В състава на Попечителския съвет влизат по равен брой представители на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, както и един представител на Дружеството.

    Състав на Попечителския съвет на УПФ "Пенсионноосигурителен институт".

Мартин Стоянов - Председател, представител на БСК
Адрес за коспонденция:София 1527, ул.Чаталджа 76;gsm:0888 876 830;e-mail:martin@bia-bg.com

Мариана  Кръстева - зам.председател, представител на КТ "Подкрепа"
Величка Микова - представител на КНСБ;
Мария Йорданова - представител на КНСБ;
Ваня Григорова- представител на КТ "Подкрепа";
Биляна Боянова  - представител на КТ "Подкрепа";
Габриела Димитрова - представител на БТПП;
Валентина Мариянова - представител на АИКБ;
Иван Захариев - представител на КРИБ;
Светлин Илиев - представител на ССИ;
Божидар Чанков - представител на Пенсионноосигурителен институт АД;
Никола Команов - технически секретар на съвета;