Архив новини 2011г.

Архив новини 2011г.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/12/2011 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец НОЕМВРИ 2011 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/11/2011 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ОКТОМВРИ 2011 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

С решения № 652-УПФ и № 653-ППФ от 21.10.2011 г. на Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база за универсалните пенсионни фондове (УПФ) и за професионалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.09.2009 г. до 30.09.2011 г.

Съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО), минималната доходност се определя на база на среднопретеглената доходност на всички пенсионни фондове от съответния вид за предходния 24-месечен период. Като функция на среднопретеглената доходност на универсалните и професионалните пенсионни фондове се определя и горната граница на доходността за пенсионните фондове от съответния вид.

Съгласно чл.193, ал.7 от КСО, средствата от постигната доходност над горната граница се заделят от съответния фонд за резерв за гарантиране на минималната доходност.За посочения 24-месечен период УПФ "Пенсионноосигурителен институт" и ППФ "Пенсионноосигурителен институт" – са постигнали доходност, която е по-висока от обявената горна граница на доходността за съответния вид фондове.

На 24.10.2011 г. „Пенсионноосигурителен институт” АД извърши необходимите действия съгласно чл. 4 и чл. 5 от Наредба №12 на КФН от 10.12.2003 г.

Допълнителна информация може да намерите тук относно публикуваната Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 30.9.2009 г. - 30.9.2011 г. на годишна база.

Публикация във в. ПАРИ от 05/10/2011 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец СЕПТЕМВРИ 2011 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 07/09/2011 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АВГУСТ 2011 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 03/08/2011 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮЛИ 2011 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Промяна в стойностите на един дял: Поради пропуск от страна на „Банка Пиреос България” АД-банка попечител на ФДПО, управлявани от ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за своевременно захранване на подсметките на фондовете с новите акции от увеличението на капитала на „ЕМКА” АД и „Каолин” АД, не е извършена коректна преоценка и са обявени грешни стойности за един дял на ДПФ и ППФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” .След извършените действия съгласно Чл.21а от Наредба №9 на КФН, се установи, че в резултат на допуснатия пропуск стойностите на 1 дял на ДПФ и ППФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” се променят с повече от 0,05 % съответно от 14.07.2011г до 26.07.2011.След предприетите действия по отстраняване на пропуските и допуснатите грешки извършени съгласно „Методика за начина за корекции на допуснати грешки при определяне на нетната стойност на активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване” на КФН са изчислени следните нови стойности на един дял:

Стойността на един дял на ДПФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата 14.07.2011г. се променя от 1.18567 лв. на 1.18630 лв.

Стойността на един дял на ДПФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата 15.07.2011г. се променя от 1.18820 лв. на 1.18904 лв.

Стойността на един дял на ДПФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата 18.07.2011г. се променя от 1.18884 лв. на 1.18980 лв.

Стойността на един дял на ДПФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата 19.07.2011г. се променя от 1.18921 лв. на 1.18980 лв.

Стойността на един дял на ДПФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата 20.07.2011г. се променя от 1.18910 лв. на 1.19007 лв.

Стойността на един дял на ДПФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата 21.07.2011г. се променя от 1.19061 лв. на 1.19165 лв.

Стойността на един дял на ДПФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата 22.07.2011г. се променя от 1.19003 лв. на 1.19054 лв.

Стойността на един дял на ДПФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата 25.07.2011г. се променя от 1.18911 лв. на 1.18938 лв.

Стойността на един дял на ДПФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата 26.07.2011г. се променя от 1.19159 лв. на 1.19219 лв.

Стойността на един дял на ППФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата 15.07.2011г. се променя от 1.16702 лв. на 1.16768 лв.·

Стойността на един дял на ППФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата18.07.2011г. се променя от 1.16810 лв. на 1.16887 лв.

Стойността на един дял на ППФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата 19.07.2011г. се променя от 1.16896 лв. на 1.16941 лв.

Стойността на един дял на ППФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата 20.07.2011г. се променя от 1.16815 лв. на 1.16895 лв.

Стойността на един дял на ППФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата 21.07.2011г. се променя от 1.16909 лв. на 1.16995 лв.

Стойността на един дял на ППФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата 22.07.2011г. се променя от 1.16839 лв. на 1.16882 лв.

Стойността на един дял на ППФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата 25.07.2011г. се променя от 1.16747 лв. на 1.16774 лв.

Стойността на един дял на ППФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата 26.07.2011г. се променя от 1.16867 лв. на 1.16924 лв.

Уведомление за допуснатата грешка е качено навсякъде където са обявени грешни стойности.

 

Публикация във в. ПАРИ от 05/07/2011 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮНИ 2011 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 03/06/2011 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАЙ 2011 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Годишните финансови отчети на "Пенсионноосигурителен институт" АД и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване за 2010 г. са обнародвани в "Държавен вестник" брой 41 от 31.05.2011 г.

Публикация във в. ПАРИ от 04/05/2011 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АПРИЛ 2011 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 05/04/2011 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАРТ 2011 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Промяна в стойностите на един дял: Съгласно чл. 21а, ал. 4 от Наредба N9 на КФН за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял, поради пропуск за извършване на преоценка на инвестициите на 3-те ФДПО управлявани от "Пенсионноосигурителен институт" АД в ДФ Адванс Източна Европа за дата 07.03.2011г., за която са обявени извънредно нетна стойност и цени, са изчислени грешни стойности на един дял за 08.03.2011 г. След извършените действия по отстраняване на грешката се обявява нова стойност за един дял за 08.03.2011г в както следва:

ППФ-Пенсионноосигурителен институт:Стара стойност: 1.16475 Нова стойност: 1.16534

УПФ-Пенсионноосигурителен институт:Стара стойност: 1.18730 Нова стойност: 1.18792

ДПФ-Пенсионноосигурителен институт:Стара стойност: 1.18953 Нова стойност: 1.19019

Уведомление за допуснатата грешка е качено навсякъде където са обявени грешни стойности.

Публикация във в. ПАРИ от 07/03/2011 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ФЕВРУАРИ 2011 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

 

Публикация във в. ПАРИ от 03/02/2011 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЯНУАРИ 2011 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Промяна в стойностите на един дял: Съгласно чл. 21а, ал. 1 и ал. 4 от Наредба N9 на КФН за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял, поради допусната грешка при изчисляване на инвестиционната такса за 04.01.2011 г. за ППФ-Пенсионноосигурителен институт и УПФ-Пенсионноосигурителен институт, управлявани от "Пенсионноосигурителен институт" АД е обявена невярна стойност на един дял за 04.01.2011 г. След извършените действия по отстраняване на грешката се обявява нова стойност за един дял за 04.01.2011г в както следва:

ППФ-Пенсионноосигурителен институт : Стара стойност: 1.12814 Нова стойност: 1.12817

УПФ-Пенсионноосигурителен институт : Стара стойност: 1.15470 Нова стойност: 1.15473

Уведомление за допуснатата грешка е качено навсякъде където са обявени грешни стойности.

Публикация във в. ПАРИ от 05/01/2011 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ДЕКЕМВРИ 2010 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.