Публикация от 21.04.2022 г.

21.04.2022г.

Публикация от 21.04.2022 г.

С РЕШЕНИЕ 322-ДПФ от 21.04.2022г. на Комисията за финансов надзор са одобрени изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" (Правилника). Измененията и допълненията в правилника са надлежно приети от Съвета на директорите на пенсионноосигурителното дружество с решения по протоколи N 3 от 22.02.2022г., изменен и допълнен по протокол  N 5 от 29.03.2022г. Измененията и допълненията в Правилника са свързани със съобразяването им с настъпилите промени в нормативната уредба. Съгласно изискванията на чл. 229, ал.5 от Кодекса за социално осигуряване, "Пенсионноосигурителен институт" АД публикува обява във вестниците "България днес" на 27.04.2022г. и "24 часа" на 27.04.2022 г. Информация за конкретните Изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ДПФ "Пенсионноосигурителен институт" можете да получите чрез електронната ни страница или в партньорските ни офиси в цялата страна.