За осигурени лица

Допълнителното социално осигуряване се осъществява чрез участие в универсални и/или професионални пенсионни фондове и/или фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Средствата на пенсионните фондове на „Пенсионноосигурителен институт“ АД се управляват с грижата на добър търговец при спазване принципите на качество, надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация в интерес на осигурените лица.
В УПФ „Пенсионноосигурителен институт“ задължително се осигуряват за допълнителна пенсия  лицата, родени след 31 декември 1959 г.
Лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, които са осигурени във фонд „Пенсии" на държавното обществено осигуряване, задължително се осигуряват и в ППФ „Пенсионноосигурителен институт“.
Допълнителното задължително пенсионно осигуряване е персонално. Всеки осигурен в универсален и в професионален пенсионен фонд има индивидуален осигурителен номер и индивидуална осигурителна партида. В индивидуалната партида се правят записи за направените вноски и другите постъпили в нея средства, за изплатените и прехвърлените суми, както и за събраните такси и удръжки. Индивидуалната партида се води в левове и в дялове.
Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване се осъществява в ДПФ „Пенсионоосигурителен институт“, въз основа на принципите на:

  • доброволност на участието;
  • прозрачност, разделност и изключителност на дейността;
  • разрешителен режим и държавно регулиране;
  • задължителна периодична отчетност и разкриване на информация;
  • лоялна конкуренция между пенсионноосигурителните дружества.

Осигуряването в ДПФ „Пенсионоосигурителен институт“ се осъществява на капиталовопокривен принцип на основата на предварително определени осигурителни вноски.