Документи

Заявление:

  Заявление за получаване на средства от Универсален пенсионен фонд, чрез упражняване на правата на лица, достигнали пенсионна възраст
Заявление за преизчисляване/изплащане на средства 


Договор:

Договор, при подписване на договор, се попълва и  Декларация за поверителност 


    ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 
Информацията се предоставя на основание чл.190, ал.2, т.1-3 от КСО и чл.4, ал.2, т.19 от Наредба № 61 за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества.


2022 г. - публикувани на 08.06.2023 г.
Годишен финансов отчет, одиторски доклад 
и доклад за дейността на Фонд за разсрочено плащане "Пенсионноосигурителен институт". 
2021 г. - публикувани на 29.06.2022 г.
Годишен финансов отчет ,  одиторски доклад 
и доклад за дейността на Фонд за разсрочено плащане "Пенсионноосигурителен институт".