Новина от 12.10.2022

Новина от 12.10.2022

С решения № 781-УПФ и № 782-ППФ от 11.10.2022 г. на Комисията за финансов надзор е определена минимална доходност на годишна база за универсалните пенсионни фондове (УПФ) и за професионалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.09.2020 г. до 30.09.2022 г. на годишна база.

Съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО), минималната доходност се определя на база на среднопретеглената доходност на всички пенсионни фондове от съответния вид за предходния 24-месечен период. Като функция на среднопретеглената доходност на универсалните и професионалните пенсионни фондове се определя и горната граница на доходността за пенсионните фондове от съответния вид.

Съгласно чл.193, ал.7 от КСО, средствата от постигната доходност над горната граница се заделят от съответния фонд за резерв за гарантиране на минималната доходност. За посочения 24-месечен период УПФ "Пенсионноосигурителен институт" и ППФ "Пенсионноосигурителен институт" – са постигнали доходност, която е по-висока от обявената горна граница на доходността за съответния вид фондове.

На 12.10.2011 г. „Пенсионноосигурителен институт” АД извърши необходимите действия съгласно чл.193 , ал.7 от КСО и  чл. 4 и чл. 5 от Наредба №12 на КФН от 10.12.2003 г.

Допълнителна информация относно публикуваната  Доходност на фондовете  за допълнително пенсионно осигуряване за периода 30.9.2020 г. - 30.9.2022 г. на годишна база.