проверка на индивидуална партида

Уважаеми клиенти,
Като осигурени лица или пенсионери в управляван от дружеството фонд за допълнително пенсионно осигуряване, Вие имате възможността да проверите всяко движение на Вашите парични средства в Професионален, Универсален или Доброволен пенсионен фонд, както и в качеството Ви на осигурени лица, пенсионери или техни наследници, да получите копие от електронните документи от единното електронно досие.
За да получите достъп до своята партида или да получите копие от документите от електронното досие, в качеството Ви на осигурено лице, пенсионер или наследник, е необходимо да попълните Заявление-образец за получаване на уникален идентификатор, съответно за достъп до лични данни по реда на чл. 29 от Закона за защита на личните данни. Заявлението се попълва и подписва саморъчно и се  предава в офис на дружеството в съответния град или се подписва с валиден квалифициран подпис на осигуреното лице и се изпраща на е-mail head@pensionins.com
Дружеството разглежда заявлението и уведомява заявителя за решението си на посочения от клиента e-mail .
Преди да попълните заявлението, моля да се запознаете с отразените върху него указания, както и с утвърдената Инструкция за обмен на информация и предоставяне на електронни услуги от Пенсионноосигурителен институт АД, регламентираща изискванията и начинът на предоставяне на електронни услуги на осигурени лица, пенсионери или техните наследници.