органи на управление

"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД има едностепенна система на управление.

 Начин на представляване:
  Дружеството се  представлява от:

 
 
Адриан Ненов Димов - Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор и от Славейко Петров Гергинов -  Изпълнителен директор заедно
  или
  Адриан Ненов Димов - Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор и от      Божидар Георгиев Чанков - Изпълнителен директор заедно,
  или
  Славейко Петров Гергинов - Изпълнителен директор и от Божидар ГеоргиевЧанков -Изпълнителен директор заедно.

 

 Съвет на директорите: 
    Адриан Ненов Димов
    Славейко Петров Гергинов
    Божидар Георгиев Чанков

    Мария Стоянова Масларова - Гъркова
    Павел Валериев Димитров
   
 

 Отговорен актюер:
  Траян Петров