органи на управление

"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД има едностепенна система на управление.

 Начин на представляване:
  Дружеството се  представлява от:

 

  Божидар Георгиев Чанков - Изпълнителен директор и от Милена Георгиева Митева - Изпълнителен директор заедно.

 

 Съвет на директорите: 
    Божидар Георгиев Чанков
    Милена Георгиева Митева
    Славейко Петров Гергинов

    Мария Стоянова Масларова - Гъркова
    Павел Валериев Димитров
   
 

 Отговорен актюер:
  Траян Петров