Професионален пенсионен фонд

       Целта на допълнителното задължително пенсионно осигуряване е обезпечаване на възможност за ранно пенсиониране за работещите при условията на І и ІІ категория труд чрез предоставянето на срочна професионална пенсия.
      Допълнителното осигуряване в ППФ “Пенсионноосигурителен институт” обхваща РАБОТЕЩИТЕ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ПЪРВА И ВТОРА КАТЕГОРИЯ ТРУД.
   Осигуряването в Професионален пенсионен фонд става само чрез месечни вноски за сметка на работодателя, като техният размер е регламентиран в процент от брутната работна заплата – за 2013 година те са определени както следва:  12 % за работещите в условия на 1-ва категория труд и 7 % за работещите в условия на 2-ра категория труд.