Универсален пенсионен фонд

Целта на допълнителното задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд е обезпечаване на допълнителен доход чрез предоставяне на ДОПЪЛНИТЕЛНА ПЕНСИЯ за старост при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от Държавното обществено осигуряване.
Допълнителното осигуряване в Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" обхваща всички работещи, родени след 31 декември 1959 година, които са осигурени в държавното обществено осигуряване по реда на част Първа от Кодекса за социално осигуряване.
Осигуряването във фонда става чрез подаване на индивидуално заявление до Дружеството
 и сключване на писмен договор.

Осигуряването в универсален пенсионен фонд дава право на:

– Допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта за пенсиониране от ДОО по чл. 68, ал. 1 Кодекса за социално осигуряване (КСО). Осигуреното лице има право на допълнителна пожизнена пенсия за старост и до една година преди навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1 от КСО, при условие че натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват отпускане на пенсия, в размер, не по-малък от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО.

Пенсионноосигурителното дружество изплаща допълнителна пожизнена пенсия за старост срещу прехвърляне в управлявания от него фонд за изплащане на пожизнени пенсии на натрупаните средства по индивидуалната партида или на допълнения размер на средствата в случаите, предвидени в КСО. Размерът на пенсията се определя въз основа на натрупаната в индивидуалната партида сума, след допълването й при необходимост съгласно правилата на КСО, таблицата за смъртност и средната продължителност на предстоящия живот, публикувана от Националния статистически институт, и технически лихвен процент, одобрен от Комисията за финансов надзор (КФН).

 – Еднократно или разсрочено изплащане на средства от индивидуалната партида при придобито право на допълнителна пожизнена пенсия за старост.

Когато средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице, включително след извършване на допълване съгласно правилата на КСО, са недостатъчни за отпускането на допълнителна пожизнена пенсия за старост, но надвишават трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО към датата на определяне на стойността на средствата по партидата, осигуреното лице има право да ги получи разсрочено. Когато размерът на средствата по индивидуалната партида е по-малък от трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО, включително след извършване на допълване, те се изплащат на лицето еднократно.

– Еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто.

 – Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер при условията на чл. 170 от КСО.