правилник на ППФ

С Решение № 725-ППФ / 5.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, е одобрен нов Правилник за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".  Правилникът е приет от Съвета на директорите на "Пенсионноосигурителен институт" АД с решение по Протокол с №12 от 16.09.2021г.

Съгласно изискванията на чл. 144, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, "Пенсионноосигурителен Институт" АД публикува обява на 08.10.2021г. във вестниците "24 часа" и "България днес" за одобрен нов Правилник за организацията и дейността на ППФ Пенсионноосигурителен Институт от Комисията за финансов надзор.