Архив новини 2008г.

Архив новини 2008г.

На 2.12.2008 г. с Решение 1513 г-н Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри правила за оценка на активите и пасивите на „Пенсионноосигурителен институт” АД и на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Съвета на директорите на дружеството с решения от 17.10.2008г., 18.11.2008г. и 27.11.2008г.

 

На 25.08.2008 г. г-н Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", издаде разрешения за управление съответно на универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД.